Bendruomenės diena 2019
Karjeros diena 2019
Bendruomenės diena 2018
Bendruomenės diena 2017
Bendruomenės diena 2016
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

Kategorijos „Informacija“ archyvas

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

 ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOJE

 

2020-2021 mokslo metų pradžia – Rugsėjo 1-oji.

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją, siekiant sumažinti galimos infekcijos riziką, mokslo metų pradžios šventė 5–8 klasių mokiniams (Lentupio g. 32) vyks 9.00 val. klasėse. Klasių vadovai Pirmąją mokslo metų pamoką ves šiuose kabinetuose:

5a – 305 kab.

5b – 303 kab.

5c – 301 kab.

5d – 304 kab.

 

6a – 306 kab.

6b – 302 kab.

6c – 312 kab.

Visi 5, 6 klasių kabinetai yra III aukšte. Prašome atkreipti dėmesį, jog informaciją apie įėjimą į gimnaziją mokiniai ir jų tėveliai (globėjai, rūpintojai)  ras rugsėjo 1 d. lauke esančiuose stenduose.

 

7a – 211 kab.

7b – 210 kab.

7c – 205 kab.

Visi 7 klasių kabinetai yra II aukšte. Prašome atkreipti dėmesį, jog informaciją apie įėjimą į gimnaziją mokiniai ir jų tėveliai (globėjai, rūpintojai)  ras rugsėjo 1 d. lauke esančiuose stenduose.

 

8a – 102 kab.

8b – 112 kab.

8c – 111 kab.

Visi 8 klasių kabinetai yra I aukšte. Prašome atkreipti dėmesį, jog informaciją apie įėjimą į gimnaziją mokiniai ir jų tėveliai (globėjai, rūpintojai)  ras rugsėjo 1 d. lauke esančiuose stenduose.

 

Atsižvelgdami į COVID-19 ligos epideminę situaciją, siekdami sumažinti galimos infekcijos riziką, rugsėjo 1 d. prašome mokinių tėvelių (globėjų, rūpintojų) neiti į mokyklos patalpas, nedalyvauti klasės vadovo pamokoje, o mokiniams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurias klasėje galės nusiimti.

Skyrelyje „Tvarkaraščiai“ paskelbtas 2020–2021 m. m. pirmo pusmečio tvarkaraštis. Kita papildoma informacija bus viešinama Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos svetainėje, elektroniniame dienyne TAMO, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) informuos klasių vadovai.

 

Mieli Švenčionių progimnazijos mokiniai, tėveliai!

Nuo 2020-2021 m. m. Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla reorganizuojamos prijungimo būdu prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos. Suprantama, kad visiems kyla daug klausimų, nes to, kas yra nauja, dažniausiai bijome. Šiuo metu yra labai opus uniformų dėvėjimo klausimas. Visų reorganizuojamų mokyklų mokiniai dėvėjo uniformas, kurioms įsigyti skyrė nemažą sumą pinigų. Jau šiais metais jas keisti būtų neprotingas sprendimas. 2020-2021 m. m. mokiniai galės dėvėti turimas uniformas, nereikia skubėti įsigyti naujų, o visa gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, administracija, tėveliai) bendru sutarimu priims sprendimą dėl uniformų  dėvėjimo nuo 2021-2022 m. m. Jeigu iškiltų daugiau klausimų, nebijokite jų užduoti mums, kartu ieškosime palankiausio sprendimo.

Švenčionių progimnazijos administracija

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019–2020 M. M. UGDYMO PROCESO TRUKMĖS

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. V-101

Švenčionys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Švenčionių progimnazijos 2020 m. gegužės 20 d. l. e. direktoriaus pareigas įsakymu Nr. V-100 „Dėl Švenčionių progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d įsakymo Nr. V-156 „Dėl Švenčionių progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo I dalies programos ugdymo plano patvirtinimo“ keitimo“,

1. N u s t a t a u:

    2019–2020 m. m. ugdymo proceso pabaigą – 2020 m. birželio 18 d.

2. Į s a k a u:

2.1. pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus mokiniams vesti iki 2020 m. birželio 5 d.;

2.2. mokomųjų dalykų II pusmečio ir metinius įvertinimus išvesti iki birželio 12 d.

2.3. mokslo metų baigimo šventę organizuoti 2020 m. birželio 18 d.

 

 

L. e. direktoriaus pareigas           Jurij Semaško

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D ĮSAKYMO NR. V-156 „DĖL ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS 2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO

I DALIES PROGRAMOS UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ KEITIMO

 

   2020 m. gegužės 20 d. Nr. V-100

Švenčionys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“,

k e i č i u Švenčionių progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo I dalies programos ugdymo plano, patvirtinto Švenčionių progimnazijos direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. V-156, 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Ugdymo organizavimas 5–8 klasėse 2019–2020 mokslo metais:

                           Klasės 5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės
Ugdymo proceso pradžia

(mokslo metų pradžia)

2019 m. rugsėjo 2 d.
Ugdymo proceso pabaiga 2020 m. birželio 18 d.
Pusmečių trukmė I pusm. 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.

II pusm. 2020 m. sausio 25 d. – 2020 m. birželio 18 d.

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario atostogos 2020 m. kovo 13 d. – kovo 27 d.
Vasaros atostogos 2020 m. birželio 19 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienos

 

177

L. e. direktoriaus pareigas     Jurij Semaško

 

PRANEŠIMAS APIE ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠVENČIONIŲ PRADINĖS MOKYKLOS, ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS, ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

PDF dokumentas

 

ŠVENČIONIŲ PRADINĖS MOKYKLOS, ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS, ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PDF dokumentas

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠVENČIONIŲ PRADINĘ MOKYKLĄ, ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJĄ, ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ IR ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJĄ

PDF dokumentas

 

SPRENDIMAS DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PDF dokumentas

 

MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO,

VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS PRIEMONIŲ PLANAS

2016–2020 METAMS

PDF dokumentas

 

MOKYKLŲ TINKLAS PAGAL TEIKIAMAS PROGRAMAS

PDF dokumentas

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį

Tvarkaraštis II psm.

Visa informacija bus skelbiama TAMO dienyne ir progimnazijos internetinėje svetainėje. Mokymas vyks naudojantis TAMO dienynu, „EDUKA klasė“, „EMA“, „SMART debesis“ virtualiose aplinkose, per vaizdo konferencijų programą Zoom bei kitas mokymo (-si) aplinkas (apie tai dalykų mokytojai informuos savo mokinius TAMO dienyne).

Esant techniniams nesklandumams prašome kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių Pavelą Jemeljanovą (el. p. pavel.jemeljanov@gmail.com, tel. +37063155387), o dėl jungimosi prie TAMO dienyno – į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Svetlaną Kostiną (el. p. svetlana.kostina@svprogimnazija.lt, tel. +37069944038).

 

Informacija, kaip naudotis ZOOM programa turint kompiuterį:

https://www.youtube.com/watch?v=z5r14m50C0k&t=882s

Informacija, kaip naudotis ZOOM programa jungiantis iš telefono ar planšetinio kompiuterio:

https://www.youtube.com/watch?v=eYkOspXK07I&t=130s

 

UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU

Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

http://vilniausppt.lt/2020/03/23/ugdymasis-nuotoliniu-budu/

Švenčionių progimnazijos mokymo organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, informacinių technologijų mokytojas Pavelas Jemeljanovas skiriamas skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi).

Mokytojas konsultuos technologijų naudojimo klausimais

tel. 8 631 55387, el. paštu pavel.jemeljanov@gmail.com

Rekvizitai

Švenčionių progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lentupio g. 32,
LT-18126 Švenčionys
Tel. (8 387) 51 732
El.p. info@svprogimnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 190505971

Pamokų laikas

Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.05-11.50  (20 min)
5. 12.10-12.55  (20 min)
6. 13.15-14.00 (5 min)
7. 14.05-14.50  (5 min)
8. 14.55-15.40

Trečiadieniais
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.30-12.15  (45 min)
5. 12.35-13.20  (20 min)
6. 13.40-14.25 (5 min)
7. 14.30-15.15  (5 min)

Tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraštis I pusm.

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis
Mokyklinių autobusų tvarkaraštis

Valgiaraščiai

Mokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas

Nuorodos

Naudinga informacija:

Olweus(OPKUS)

Dienynas

Elektroninis pažymėjimas

 

Vaikų linija

Tėvų linija

Perspėjimas ir informavimas

Informacinė sistema

Švietimo naujovės

Rajono aktualijos

2024 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031