Bendruomenės diena 2019
Karjeros diena 2019
Bendruomenės diena 2018
Bendruomenės diena 2017
Bendruomenės diena 2016
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

Kategorijos „Informacija“ archyvas

Dėl darbo organizavimo 

Atsižvelgiant į tai, kad  Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl koronaviruso plitimo nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną,

 

Švenčionių progimnazijoje nuo 2020 m. kovo 16 d. darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

Iškilus klausimų, prašome kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val. telefonu (8 387) 51732 arba el. paštu info@svprogimnazija.lt

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVASARIO ATOSTOGŲ SKYRIMO

 2020 m. kovo 12 d. Nr. M-40

Švenčionys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ 7.1.3. punktu ir Švenčionių progimnazijos 2020 m. kovo 12 d. l. e. direktoriaus pareigas įsakymu Nr. V-50 „Dėl Švenčionių progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d įsakymo Nr. V-156 „Dėl Švenčionių progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo I dalies programos ugdymo plano patvirtinimo“ keitimo“,

s k i r i u Pavasario atostogas 5-8 klasių mokiniams nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

L. e. direktoriaus pareigas        Jurij Semaško

PRAŠOME SUSIPAŽINTI SU ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS TARYBOS SPRENDIMU DĖL  RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS

2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO PROJEKTO

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KORONAVIRUSO PREVENCIJOS IR

KONTROLĖS PRIEMONIŲ

 2020 m. vasario 26 d. Nr. V-43

Švenčionys

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštą „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“, Nr. (10.2.3.4-412) 10-1199,

 1. Į p a r e i g o j u:

1.1. klasių vadovus palaikyti ryšį su mokinių tėvais dėl vaikų kelionių į tas užsienio šalis, kuriose užregistruoti koronaviruso atvejai. Gavus informaciją apie mokinių išvykimą / atvykimą iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, raštu pranešti progimnazijos direktoriui;

1.2. Siūlyti mokinių tėvams vaikus, grįžusius iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos palikti namuose ir stebėti jų sveikatą. Pastebėjus ligos simptomus nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112.

 1. Į s a k a u:

2.1. Organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu (per elektroninį dienyną TAMO) mokiniams, grįžusiems iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, ir 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos pasilikusiems namuose;

2.2. pagal galimybes sudaryti sąlygas dirbti namuose nuotoliniu būdu progimnazijos darbuotojams,  grįžusiems iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, ir 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos pasilikusiems namuose.

 1. Į p a r e i g o j u:

3.1. direktoriaus pavaduotoją ūkiui Valentiną Trusovą užtikrinti kokybišką progimnazijos patalpų valymą ir dezinfekavimą:

3.1.1. kiekvieną dieną po pamokų dezinfekuoti mokinių suolus, mokytojų ir kitų darbuotojų darbo stalus, palanges ir kitus dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, sanitarinius mazgus);

3.1.2. kiekvieno aukšto koridoriuose ir sanitariniuose mazguose pastatyti rankų dezinfekatorius.

3.2. Vyr. virėją Iriną Chmylko užtikrinti kokybišką valgyklos patalpų valymą, kiekvieną dieną dezinfekuoti baldus, palanges, durų rankenas, laikytis griežtų higienos reikalavimų virtuvėje.

3.3. Mokyklinių autobusų vairuotojus kiekvieną dieną dezinfekuoti autobusų salonus (sėdynes, turėklus);

3.4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Ireną Januševskają ir socialinę pedagogę Tatjaną Šalakitskają kiekvienos klasės mokiniams organizuoti pokalbius apie užkrečiamų ligų prevenciją;

3.5. Klasių vadovus, mokytojus dalykininkus per ilgąsias pertraukas vėdinti kabinetus.

 

L. e. direktoriaus pareigas   Jurij Semaško

Pranešimas

Atsižvelgdami į visuomenės informavimo priemonėse paskleistą informaciją apie Baltijos „Gyvenimo meno“ paramos ir labdaros fondo įgyvendinamą projektą „Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“ pranešame, kad kol nebus aiški Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos, inicijavusios projektą, pozicijos, progimnazija susilaikys nuo bet kokios veiklos, susijusios su Baltijos „Gyvenimo meno“ paramos ir labdaros fondo vykdomais projektais.

Šiuo metu pradedamas įgyvendinti projektas „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ yra inicijuotas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos bendradarbiaujant su VšĮ „Darnaus vystymo projektai“. Projekto metu atvyks žinomi sportininkai, skatins jaunuolius rinktis sveiką gyvenseną, pradėti daugiau judėti. Kadangi buvo gautas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus el. laiškas-prašymas, progimnazijoje pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“.

Taigi šie du projektai („Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“ ir „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ yra vykdomi skirtingų institucijų – Baltijos „Gyvenimo meno“ paramos ir labdaros fondo ir  VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ bendradarbiaujant su Švenčionių rajono savivaldybės administracija.

L. e. direktoriaus pareigas Jurij Semaško

 

   Mokymo(si) aplinka – tai visos edukacinę vertę turinčios žmogaus gyvenimo ir veiklos erdvės, įgalinančios asmeninį individo tobulėjimą, pasiekiamą per mokymo(si) pastangas. Mokymo(si) aplinka apima ir fizinius (pastatai, kabinetai, technologijos ir kt.), ir socialinius (besimokančiųjų santykiai, nuotaika, motyvacija ir kt.) aspektus.

 

   Fizinė aplinka

    Jauki ir estetiška fizinė mokymo(si) erdvė yra vienas svarbiausių veiksnių, siekiant užtikrinti sėkmingą progimnazijos veiklą, sudarant sąlygas mokinių mokymuisi, žinių kūrimui ir dalijimuisi jomis.

    Džiugu, kad progimnazijos bendruomenė, kuri ne vienerius metus buvo vedama šio tikslo link, progimnazijos direktoriaus, mero ir kitų svarbių asmenų dėka dabar jau džiaugiasi puikia aplinka, nes 2017 m. rugsėjį buvo baigti didieji renovacijos darbai. Dabar progimnazijoje gražu, jauku, šilta ir saugu. Ne vienerius metus vykę renovacijos darbai pakeitė progimnazijos pastatą, galima sakyti, neatpažįstamai: neliko kelis dešimtmečius mokyklos fasadą „puošusio“ plytų mūro, pakeisti pastato langai, stogas, durys, apšiltintos ir išdažytos lauko sienos, rekonstruotos energetinės sistemos, sanitariniai mazgai. Dabar net per didžiausius šalčius mokykloje šilta ir gera. Visose patalpose pakeista grindų danga, įrengtos pakabinamos lubos, šviesiomis spalvomis išdažytos sienos, įdėtos naujos durys, atnaujinti sanitariniai mazgai.  Progimnazijoje renovuota ir visiškai įrengti 25 kabinetai, administracijos, pagalbos mokiniui specialistų patalpos, biblioteka, skaitykla, muziejus, knygų saugykla, archyvas, naujose patalpose įsikūrusi ir visiškai nauja įranga ir baldais aprūpinta šviesi ir jauki valgykla bei technologijų kabinetas, puiki, koncertinę salę primenanti aktų salė, šviesios ir patogios rūbinės. Taip pat šviesūs ir erdvūs tapo koridoriai, kurie yra ne tik maloni vieta pailsėti, pabendrauti pertraukų metu, bet ir tam tikra edukacinė erdvė, nes trečio aukšto koridoriaus sienas papuošė didžiuliai Lietuvos kunigaikščių portretai, antro – modernių technologijų paveikslai, o pirmo – gimtojo krašto gamtos peizažai.

              

 1. Įrengti dalykų kabinetai:

 

 • 1 informacinių technologijų kabinetas
 • 5 lietuvių kalbos ir literatūros kabinetai
 • 2 matematikos kabinetai
 • 1 rusų kalbos kabinetas
 • 2 anglų kalbos kabinetai
 • 2 technologijų kabinetai
 • 2 biologijos/chemijos, gamtos mokslų kabinetai
 • 1 geografijos kabinetas
 • 1 istorijos kabinetas
 • 1 ugdymo karjerai, etikos kabinetas
 • 1 muzikos kabinetas
 • 1 dailės kabinetas
 • 1 choreografijos kabinetas
 • 1 kūno kultūros mokytojo kabinetas
 • Virtuali klasė
 • Edukacinė laboratorija
 • Kalbų laboratorija

 

    Visi kabinetai aprūpinti naujais mokykliniais baldais, kompiuteriais, šviesolaidine internetine prieiga, įrengti projektoriai. Choreografijos kabinete, kuriame stovi 40 naujų minkštų kėdžių, vyksta įvairūs susitikimai, seminarai, susirinkimai.

 

 1. Įrengti administracijos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetai:

 

 • 1 spec. pedagogo  ir logopedo kabinetas
 • 1 socialinio pedagogo kabinetas
 • 1 sveikatos kabinetas
 • 1 psichologo kabinetas
 • 1 mokytojų kabinetas
 • 2 direktoriaus pavaduotojų kabinetai
 • 1 direktoriaus kabinetas
 • 1 raštinės kabinetas

 

     Visuose kabinetuose kompiuterizuotos darbo vietos, patogūs ir funkcionalūs baldai.

 

 1. Bibliotekoje ir skaitykloje galima naudotis ne tik internetu, bet ir įvairiomis mokomosiomis programomis,  multimedija, kompiuterizuotos 4 darbo vietos mokiniams.
 2. Progimnazija pakankamai aprūpinta vadovėliais.
 3. Sporto salė aprūpinta sportiniu inventoriumi.
 4. Aktų salėje yra kompiuteris, projektorius, garso aparatūra, karaoke įranga.

 

    Progimnazijoje į ugdymo turinį yra integruota technologijomis grindžiama veikla. Kadangi mokymasis technologiškai turtingoje aplinkoje skatina domėtis mokomuoju dalyku, noriai lankyti pamokas, bendradarbiauti su mokytojais, dalyvauti ugdymo veiklose ir pan., progimnazijos mokymo(si) aplinka teikia galimybę naudotis įvairiomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Veikia edukacinės aplinkos, leidžiančios veiksmingai taikyti šiuolaikines mokymo ir informacinių technologijų priemones, mokymo metodus, tenkinti  mokinių poreikius.

 

 1. Progimnazijoje įsigyta ir naudojama moderni įranga ir priemonės:

 

 • Interaktyvus ekranas
 • „Robotel“ kalbų laboratorija
 • Virtualių darbo vietų įrenginiai (kompiuteris-serveris, monitoriai ir kt.)
 • Belaidė audio sistema: kolonėlė, belaidis mikrofonas, belaidis mėtomas mikrofonas
 • Lazerinės staklės
 • VEX IQ Super Kit robotai, arena
 • 3D projektorius,
 • 3D spausdintuvas,
 • Skaitmeninis 3D vaizdo mokymosi turinys
 • VEB vaizdo kamera
 • Interaktyvios lentos (SMART, Promethean)
 • Planšetiniai kompiuteriai
 • Planšečių pakrovimo/saugojimo spintelė
 • ,,Aktyvios klasės“ įranga (interaktyvios lentos, aktyvaus atsako sistema-pulteliai)
 • Daugiafunkcinės mini medžio apdirbimo staklės
 • Vaizdo stebėjimo sistema
 • Elektroninis skambutis

 

   Kiekvienais metais atnaujinama mokytojų didaktinė medžiaga, užsakomi vadovėliai, turtinama  kompiuterinė įranga, Edukacinė laboratorija,  audio ir video technika.

 

 Socialinė aplinka

     Ugdydami naujos kartos atstovą – kūrybišką, kritiškai mąstantį, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti – kuriame atvirą, besimokančią ir besidalinančią žiniomis bei patirtimi bendruomenę. Netradicinės veiklos (Progimnazijos bendruomenės, Karjeros dienos, šešėliavimas tėvelių darbovietėse, edukaciniai užsiėmimai, projektinė veikla ir kt.), neformaliojo švietimo užsiėmimai (robotika, 3D modeliavimas, jaunojo muziejininko veikla, fotografavimas ir kt.), įvairi kita veikla sudaro tinkamą aplinką vaikų gebėjimams, savarankiškumui ugdyti(s), inovatyvioms iniciatyvoms skatinti, mokinio talentams at(si)skleisti.

      Progimnazijoje visi bendruomenės nariai ir jų vaidmenys yra svarbūs, tačiau mokytojas yra viena iš svarbiausių ašių, aplink kurią sukasi visas ugdymo procesas. Tam, kad būtų sudarytos sąlygos tobulėti, augti bei visapusiškai save realizuoti, rūpinamasi mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimu: organizuojami seminarai, taikomas kolegialaus grįžtamojo ryšio metodas, vyksta edukacinė, pažintinė veikla. Džiugu, kad auga mokytojų kompetencija informacinių ir komunikacinių technologijų srityje. Daugiau mokytojų įgijo išmaniosios interaktyvios lentos valdymo įgūdžių, išmoko sudaryti interaktyvias užduotis pagal mokinių mokymosi lygius, įvaldė debesų kompiuteriją.

        Išgirdus žodį „mokykla“ dar daugeliui prieš akis iškyla gerai pažįstamas vaizdas: juoda lenta, prie jos stovintis mokytojas ir balta kreida užrašytos užduotys. Tačiau pamokos progimnazijoje dabar kitokios – klasėje įrengta šiuolaikinė mokymosi aplinka, kurioje veikia belaidis internetas, o efektyviai ir įdomiai mokytis padeda išmanieji įrankiai: interaktyvi lenta, planšetiniai ir mokytojo kompiuteriai, speciali programinė įranga, elektroninės pratybos, elektroninis dienynas, virtualios sistemos, interaktyvus ugdymo turinys ir kt. Visa tai leidžia diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, stiprinti mokymosi motyvaciją. Progimnazijos bendruomenė savo veikloje vadovaudamasi filosofija: neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka egzistuoti, reikia būti; neužtenka norėti, reikia veikti, turi daugybę idėjų, kurios, be abejo, bus įgyvendintos.

     Šiuolaikiniai mokiniai išmanūs ir pažangūs: internetas yra jų mokslo ir dažnai netgi laisvalaikio dalis. Be interneto ir technologijų neįsivaizduojama ir šiuolaikinė mokykla, kuri turi suteikti visas galimybes vaikams gauti naujausių žinių čia ir dabar.

       Nuo spalio 28 d. progimnazijoje veikia šviesolaidis internetas. Lyginant su turėtu, kurio sparta buvo  iki 19 Mb/s, šis internetas net 5 kartus greitesnis – jo sparta 100 Mb/s. Šviesolaidis internetas – tai technologija, kuri apskritai padidino interneto greitį daugiau nei 100 kartų lyginant su tuo, kuris buvo prieš kelis metus. Šviesolaidiniame tinkle duomenys perduodami specialiais optiniais kabeliais, jais informacija keliauja didžiuliu greičiu.

      Naudodamiesi sparčiu internetu mokiniai ir mokytojai gali naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis dalykams mokytis, pertraukų metu gali ruoštis pamokoms, susirasti aktualios informacijos ir ja dalintis, prisijungti prie elektroninio dienyno nesibaimindami, kad internetas veiks prastai. Turint tokį internetą galima žiūrėti aukštos kokybės vaizdo įrašus, klausyti muzikos ir siųstis didelius kiekius duomenų.

inter

Rekvizitai

Švenčionių progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lentupio g. 32,
LT-18126 Švenčionys
Tel. (8 387) 51 732
El.p. info@svprogimnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 190505971

Pamokų laikas

Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.05-11.50  (20 min)
5. 12.10-12.55  (20 min)
6. 13.15-14.00 (5 min)
7. 14.05-14.50  (5 min)
8. 14.55-15.40

Trečiadieniais
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.30-12.15  (45 min)
5. 12.35-13.20  (20 min)
6. 13.40-14.25 (5 min)
7. 14.30-15.15  (5 min)

Tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraštis I pusm.

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis
Mokyklinių autobusų tvarkaraštis

Valgiaraščiai

Mokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas

Nuorodos

Naudinga informacija:

Olweus(OPKUS)

Dienynas

Elektroninis pažymėjimas

 

Vaikų linija

Tėvų linija

Perspėjimas ir informavimas

Informacinė sistema

Švietimo naujovės

Rajono aktualijos

2024 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031